Sulama Birlikleri Hakkında Meclis Araştırması


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çiftçilerimiz açısından büyük öneme sahip olan Sulama Birlikleri başta asli amacı olan sulama sorunları ve su kayıpları olmak üzere,  personel, altyapı gibi problemlerin içinde boğuşarak kendi kaderlerine bırakılmışlardır. Sulama Birliklerine ilişkin söz konusu sorunlarının tesbiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasa’nın 98. Maddesi ile İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim. 30.03.2012

Oktay Vural

İzmir Milletvekili

 GEREKÇE

Sulama Birlikleri 90’lı yıllarda Türk çiftçisinin tarımsal sulamaya ilişkin sorunlarını çözmek için kurulmuş bu amaç doğrultusunda her geçen gün sayıları artarak 358’e ulaşmıştır.   DSİ tarafından yılar önce inşa edilen sulama kanalları da zamanla bu Birliklere devredilmiş bu Birlikler de İçişleri Bakanlığı denetimi ve gözetimine verilmiştir.

Sulama Birlikleri kurulurken Devlet Su İşlerinden devir alacağı sulama tesisinin görev alanındaki mahalli idarelerin (Belediye ve Köy Tüzel Kişilikleri) durumuna göre tamamı köylerden oluşan veya belediye ve köylerden oluşan birlikler olarak iki farklı grupta kurulmuşlardır.

Birlikler görev alanlarındaki mahalli idarelerin durumuna göre ilk kurulmaya başlandığı yıllarda Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Anayasanın 127’inci maddesi, 442 sayılı Köy Kanununun 1580 sayılı Belediye Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunlarına göre kuruluşlarını tamamlayıp Kamu Hukuk Tüzel Kişiliği kazanmışlardır.

1580 Sayılı Belediye Kanunu değişince yeni çıkarılan 5393 Sayılı Belediye Kanununda Birlik Kurulmasını sağlayan madde olmadığı için 2005 yılında 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çıkarılarak birliklerin bundan sonra bu kanuna göre hareket etmeleri sağlanmıştır.

358 Sulama Birliği içinde norm kadro uygulamasına göre personeli bulunan 192 adet Birlik’te toplam 1998 adet kadrolu işçi, 68 adet Birlik’te 1142 adet geçici işçi çalışmaktadır. Kalan 98 adet Birlik’te çalışan işçi personel bulunmaktadır.

2007 yılında Belediye ve Mahalli İdareler için norm kadro yönetmeliği uygulamaya geçmiş fakat kuruluşunda belediye bulunan Sulama Birlikleri norm kadroya tabi olurken tamamı köylerden oluşan birlikler norm kadroya tabi olmamışlardır.

22.03.2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununda Sulama Birlikleri’nin Mahalli İdare Birliği olmaktan çıkacağı dolayısıyla norm kadro uygulamasının kalkacağı için daimi işçi kadrosunda olan kadrolu işçiler  ile norm kadro bulunan memur kadrosu karşılığı 5393/49 maddesine göre çalışan tam zamanlı işçi sayılmayan sözleşmeli kamu personellerin durumunun ne olacağı belirsizdir.

Yine bu süreçte su kanalların alt yapı sorunlarının yaşandığı,  bakımının yeteri şekilde yapılmadığı, önemli ölçüde su kayıplarına neden olduğu görülmektedir.  Sulama Birlikleri adeta kendi kaderlerine bırakılmış durumdadır. Sulama Birlikleri hiçbir teknik desteğe sahip olmadığı için işlevlerini de tam olarak yerine getirememekte ve çok önemli maddi kayıplara neden olmaktadırlar.

Ayrıca Sulama Birliklerinin başka bir sorunu da elektrik borçlarıdır. Enerji fiyatlarının her geçen gün giderek artmasının da etkisiyle Birliklerin önemli bir elektrik borcu oluşmuş, ödenemez duruma gelmiştir. Tarım kesimine yönelik olarak enerji fiyatlarında hiçbir indirim yapılmamakta köylümüz icra takipleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

Türk tarımı için büyük öneme sahip Sulama Birlikleri’nin böylesine sorunlarla boğuşması çiftimizi de mağdur etmektedir. Bu nedenle Sulama Birliklerinin sorunlarına dönük bir Meclis Araştırması açılması ve Mecliste tartışılması önem arz etmektedir.